Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Offerte: alle aanbiedingen van de fotograaf,aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst  aan te gaan.

2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen I'll Novelle Fotografie (hierna: fotograaf) en de persoon of personen waarmee de fotograaf een overeenkomst wordt gesloten.(hierna : de opdrachtgever)

3. Opdracht: de dienst of product dat door de fotograaf geleverd wordt.

4. Fotograaf: Lillane Roks, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

5. Opdrachtgever: persoon of personen waarmee de fotograaf een overeenkomst heeft gesloten; tevens de aanvaarde van deze  algemene voorwaarden.

6. Annulering: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "schriftelijk" wordt tevens bedoeld elektronische communicatie, zoals email, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt ten aller tijde bij de opdrachtgever.

8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van Auteurswet 1912

9. AW: Auteurswet 1912 

 

Artikel 2: Toepassing

1. Deze algemene voorwaarden zijn  van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever,alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

2. Bepalingen of voorwaarden  gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in,deze algemene voorwaarden, zijn voor fotograaf slechts bindend ,indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3 : Aanbod

1. Fotograaf doet een aanbod in vorm van een offerte.

2. Alle in de offerte genoemde prijzen zijn inclusief reistijd en reiskosten binnen Nederland, tenzij anders aangenomen.

3. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk.

4. Tenzij anders aangenomen,verliest het aanbod haar geldigheid, 14 dagen na de datum van offerte door fotograaf.

5. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan, door (onvoorziene) veranderingen in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen.Fotograaf zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

6. Voor nieuwe overeenkomsten of aanvulling van deze overeenkomst, doet fotograaf een nieuwe aanbod of prijsopgave.

 

Artikel 4 : Aanvaarding van de opdracht

1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. De  opdrachtgever dient hiervoor een overeenkomst te tekenen.

2. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd als de aanbetaling is gedaan.

3. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren,indien na aanvaarding, nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering door fotograaf onaanvaardbaar maken.

4. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd.Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen

 

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming  met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl en kwaliteit waarin fotograaf gebruikelijk werkt.

 2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens het uitvoeren van de opdracht.

3. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk  hanteerde stijl en kwaliteit waarbij een professionele nabewerking plaatsvindt op o.a. kleur, contrast,helderheid en uitsnede.Fotograaf zal uitdrukkelijk geen extreme nabewerking toepassen zoals het wijzigen van lichaam proporties. 

4.Alle foto's worden in kleur geleverd.Foto's die na de mening van de fotograaf beter tot z'n recht komen in sepia of zwart/wit, zullen tevens ook in sepia en zwart/wit geleverd worden.

5. Tenzij er sprake is van overmacht,zal fotograaf in onvoorziene omstandigheden aan de kant van de fotograaf,

waardoor fotograaf niet in staat is om in persoon aan de overeenkomst te voldoen,voor zover redelijkerwijs mogelijk, voor een vervangende fotograaf met vergelijkbare stijl zorgen.

 

Artikel 6: Verplichtingen opdrachtgever

1. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.

2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijk en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken, waaronder ,doch niet uitsluitend , het tijdig ter beschikking stellen van een dagplanning aan de fotograaf waaronder locaties en telefoonnummers waaronder van de ceremoniemeester.

3. Opdrachtgever dient zorg te dragen  voor geschikte fotolocaties,waarbij opdrachtgever tevens zorg dient te dragen voor toegang van die locatie en toestemming om op die locatie te mogen fotograferen. Indien hier kosten mee zijn gemoeid, zijn deze voor rekening van de opdrachtgever.

4. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat er verder geen professionele of beroepsfotograaf aanwezig is , gedurende de huwelijksdag.

5. Opdrachtgever dient er voor te zorgen , dat derden tijdens essentiële momenten, waaronder het het ja-woord, flitsen of andere geen hinderlijke handelingen plegen.

 

Artikel 7: Album 

1. Albums worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van de fotograaf,zonder inmenging van de opdrachtgever, 

ontwerptijd 4-6 weken.

2. Fotograaf maakt een concept album ontwerp,nadat foto's aan opdrachtgever zijn getoond, er mag eventueel meebeslist worden over de foto's die hierin komen te staan.

3.Opdrachtgever mag maximaal 5 keer kosteloos wijzigingen met betrekking tot het ontwerp laten doorvoeren.

4. Voor extra wijzigingen zal de fotograaf  extra kosten in rekening brengen, welke vooraf door de fotograaf aan de opdrachtgever zullen worden medegedeeld.

5. Binnen 14 dagen nadat opdrachtgever wijzigingen heeft doorgegeven, levert de fotograaf een  nieuw conceptontwerp.

6. Binnen een maand na levering van het conceptontwerp,dient de opdrachtgever akkoord te geven op het ontwerp, althans wijzigingen door te geven. Wanneer fotograaf binnen een maand geen terugkoppeling heeft ontvangen, beschouwd de fotograaf dit als akkoord op het ontwerp en zal fotograaf het album laten afdrukken.

7. Na bestelling wordt het album ongeveer binnen 7 werkdagen afgeleverd. Fotograaf maakt melding van langere levertijd, wanneer daar sprake van is.
8. Tenzij anders overeen wordt gekomen wordt het album bij de fotograaf  opgehaald.

 

Artikel 8 : Levering

1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen,slechts geschatte levertijden.

2. Fotograaf levert foto's in hoge resolutie jpg. Fotograaf levert nimmer bronbestanden of onbewerkte bestanden.

3. Fotograaf levert het aantal foto's  zoals overeengekomen waarbij fotograaf zorg draagt voor de selectie van de foto's 

4. Fotograaf levert fotobestanden 3-4 weken na de trouwdatum; dit is ook  afhankelijk van de drukte.

5.Foto's worden , tenzij anders overeengekomen, geleverd op een houten USB stick.

6. Fotograaf maakt vooral melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten wordt per email gecommuniceerd.

 

Artikel 9: Vergoeding

1. Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,zal fotograaf dit doorberekenen aan de opdrachtgever.

2. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verricht werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door fotograaf hanteerde prijzen.

 

Artikel 10: Betalingsvoorwaarden

1. Fotograaf zal voor opdrachtgever  het verschuldigde bedrag een factuur sturen/overhandigen.

2 .De eindfactuur dient te worden voldaan bij levering van album met USB stick.

3. De aanbetaling dient tevens ter definitieve reservering van de datum en vergoeding van kosten en werkzaamheden in aanloop  van de afgesproken datum.

 

Artikel 11: Annulering en opschorting.

1.Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie  voor uitvoering van de opdracht verstrekt, of verzuimt niet (tijdig ) aanwezig te zijn , terwijl dat voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is,is fotograaf gerechtigd  de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

2. Opschorting , dan wel ontbinding , geschiedt schriftelijk.

3. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever, brengt de fotograaf tenminste de aanbetaling in  rekening.

 

Artikel 12: Klachten 

1. Klachten over de uitvoering van  de overeenkomst, geleverde producten en/of bezwaren tegen de factuur dienen binnen 15 dagen na factuurdatum schriftelijk aan de fotograaf te worden voorgelegd.

2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.

3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 13: Auteursrecht

 

1. Opdrachtgever mag voor eigen gebruik foto's verveelvoudigen

2. Opdrachtgevers verkrijgen een licentie voor publicatie van foto's op social media, mits onder naamsvermelding van de fotograaf.

3.. Opdrachtgever dient de persoonsrechten van fotograaf  zoals vermeld in artikel 25 AW in acht te nemen.

4. Elk gebruik van een gebruik van fotograaf dat niet is overeengekomen, is inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.

 

Artikel 14: Portretrecht

1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend website en weblog, portfolio, social media,in tijdschriftartikelen, drukwerk en beursmateriaal.

2. Bij aanvaarding van de opdracht dient men een overeenkomst te ondertekenen, waarin dit recht wordt bevestigd. Aanvragen zonder toestemming van publiceerrecht worden - zonder uitzondering -geweigerd.

Dezer dagen is publiceren van werk noodzakelijk om van opdrachten te kunnen voorzien.

 

Artikel 15:  Aansprakelijkheid

1.Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers

2.Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade of ontbrekende foto's wanneer blijkt dat er op de locatie niet gefotografeerd mag worden.

3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor tegenvallende kwaliteit wanneer opdrachtgever niet aan de bepalingen van deze algemene voorwaarden heeft voldaan, waaronder, doch niet uitsluitend het voorkomen dat derden flitsen tijdens belangrijke fotomomenten of de hinderlijke aanwezigheid van derden .

4. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet gekalibreerde beeldschermen, of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.

5. De aansprakelijkheid  overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag

  

Artikel 16: Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

1. Fotograaf houdt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk aan de opdrachtgever door gegeven.

3.Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 17: Rechts- en forumkeuze

1. Indien een bepaling uit de overeenkomst  en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn. blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

2.Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.